StumbleUpon for Internet Explorer StumbleUpon for Internet Explorer old version
Download StumbleUpon for Internet Explorer Current version listed on Download.hr:
StumbleUpon for Internet Explorer 3.005
Listed on: 19.03.2008