MySQL Maestro MySQL Maestro old version
Download MySQL Maestro Current version listed on Download.hr:
MySQL Maestro 6.7.0.1
Listed on: 07.10.2006