BestCrypt Volume Encryption BestCrypt Volume Encryption old version
Download BestCrypt Volume Encryption Current version listed on Download.hr:
BestCrypt Volume Encryption 2.11.00
Listed on: 15.10.2008