Returnil System Safe pro 2011

petar

I like a lot Download.hr
Ako nekoga zanima ovaj program treba otiæi na ovu stranicu dotTech.org - Reviews, advice, tips, tricks, and freebies related to the digital world! i pratiti upute. Akcija vrijedi samo 72 sata pa požurite. Licenca je za 1 godinu
Evo mali opis programa :
Returnil sustav sigurnim 2011

Returnil System Safe is built with the end-user in mind. Returnil sustava sigurno je izgraðen s krajnjeg korisnika na umu. It shouldn't be stressful to surf the internet or to download a program you really would like to try out. To ne bi trebao biti stresno surfati na internetu ili skinuti program koji bi stvarno željeli isprobati. It uses a combination of antivirus, antimalware, system restore and a virtual system to protect your computer from all types of viruses and other malicious threats. Ona koristi kombinacija antivirusnih, antimalware, sistem vratiti i virtualni sustav kako bi zaštitili svoje raèunalo od svih vrsta virusa i drugih malicioznih prijetnji.

Returnil System Safe 2011 uses an advanced anti-malware and virtualization technology. Returnil sustav sigurnim 2011 koristi napredni anti-malware i virtualizacijske tehnologije. It clones (copies) your operating system and creates a virtual environment for your PC. To klonova (kopija), vaš operativni sustav i stvara virtualnu okolinu za vaše raèunalo. Instead of loading the native operating system, a clone is loaded that allows you to run your applications and perform your online activities in an entirely isolated environment. Umjesto uèitavanja uroðenim operativnim sustavom, klon je uèitana koji vam omoguæuje da pokrenete programe i obavljati svoje online aktivnosti u posve izolirani okoliš. In this manner, your actual operating system is never affected by viruses, Trojans, malware and other malicious threats. Na taj naèin, Vaš stvarni operativni sustav ne utjeèe virusa, Trojans, zlonamjernih programa i drugih malicioznih prijetnji. To return to the actual operating system environment, you just need to restart your PC. Za povratak na stvarni okruženju operacijskog sustava, te pravedan trebate kupiti ponovno pokretanje raèunalo. While working in the virtual environment, you have the option of saving documents and files so that your data will not be lost when the system is restarted. Dok je radio u virtualnom okruženju, imate moguænost spremanja dokumenata i datoteka, tako da se vaši podaci neæe biti izgubljeni prilikom ponovnog pokretanja sustava.
Nije google baš dobro preveo ali...
 
Last edited:
Top