Razlike izmeðu SCSI, ATA, SAS i SATA

dalmatino

............
Tijekom godina najproširenije suèelje je bilo Paralel ATA. Da bi ne dugo zatim nakon pojave interneta i potražnje za veæim bandwithom PATA i SCSI standardi postali ne dovoljno uèinkoviti u pogledu brzine i felksibilnosti. Paralelno suèelje je omoguæivalo paralelan prijenos podataka tj. slalo je više bitova istovremeno. Skoro sva osobna raèunala dolaze sa barem jednim paralelni suèeljem na koje se mogu spojit HDD, CDROM te slièni ureðaji.

SCSI - small computer system interface

je standard za paralelno suèelje koji korsite Apple raèunala, PC i drugi Unix sistemi za prikljuèivanje preiferija kao što su diskovi i printeri na raèunalo. SCSI pruža prijenos podatka brzinom od 80 MB / s. Nadalje na jedan SCSI port se može prikljuèitit više ureðaja, tako da SCSI možemo promatrati kao I/O sabirnicu umjesto obiènog suèelja.

ATA - još poznat kao IDE

je disk implementacija koja ima integriran kontroler na samom disku. ATA se koristi za povezivanje tvrdih diskova, CD-ROM pogona i sliènih ureðaja, te podržava 8/16-bit suèelje koje podržava transfer do 8.3MB / s za ATA-2 i do 100MB / s ATA-6 Standardom.

Dakle, kakve veze paralelno suèelje ima s SAS (Serial Attached SCSI ) i SATA (Serial ATA)?

Pa ima puno, zato što se zbog limitacija u arhikteturi paralelnih suèelja stvorila potreba za razvijanje serijske tehnologije poput SAS i SATA. Nasuprot paralelnog toka podataka, podaci se prenose serijski, tako što se u jednom prijenosu više bitova zamota u pakete te se tako prenose, to im omoguæuje veæu brzinu prijenos od paralelne tehnologije.

Serial Attached SCSI (SAS)

SAS ili serijski prikljuèen SCSI je nasljednik pralelno prikljuèenog SCSI koji je point-to-point vezan sa serijskim perifernim suèeljem u kojem su kontroleri povezani direktno s diskovima. SAS je napredniji od obiènog SCSI zato što omogæava istovremeno spajanje više ureðaja (do 128) razlièitog tipa i velièina sa tanjim i dužim kablovima. Komunicira pomoæu full-duplex signala te podržava prijenos podatka od 3.0 GB / s. I jos k tome SAS diskovi mogu biti hot-plugged (prosto reèeno mogu se prikljuèit dok je raèunalo ukljuèeno, nek me neko ispravi ako griješim).

Serial ATA (SATA)

Još poznat kao SATA je nasljednik paralelnog ATA diskovnog suèelja. SATA je povezan serijskom vezom – jedan kabal s najmanje èetiri žice za uspostavljanje point-to-point veze izmeðu ureðaja. Brzina prijenosa za SATA diskove poèinje od 150 MB/s.

SATA proširuje moguænosti ATA suèelja i nudi poèetnu brzinu prijenosa od 150 MB / s i nakon godina razvoja, postaje mainstream za diskovna sušelja. Dok je na drugu stranu nasljednik SCSI suèelja SAS koji postiže brzine od 3 GB / s.

SAS uredaðji mogu komunicirat sa SATA i SCSI ureðajima (utori na SAS ureðajima su identièni onima na SATA ureðajima). Kljuèna razlika izmedu SCSI i SAS ureðaja je ta što SAS ima dva prikljuèka za prijenos podataka, sto poveèava sigurnost. Jer ako jedan prikljuèak zakaže još uvijek postoji komunikacija na drugom prikljuèku.
 
Top