Advertisement

Pet tehnologija za buduænost

Aco29

Moderator
Staff member
IBM je po treæi puta napravio lista pet tehnologija za iduæih pet godina, a koje bi nam, po njima, trebale promijeniti živote. Lista „Next Five in Five“ temelji se na tržišnim i društvenim trendovima od kojih se oèekuje da promijene naše živote kao i na novim tehnologijama iz IBM-ovih laboratorija.

Prva na listi je energetski efikasna solarna energija, a bit æe dijelom cesta, fasada i prozora. Prema IBM-u, do sada su materijali i postupci za proizvodnju solarnih æelija koje pretvaraju sunèevu energiju u elektriènu bili preskupi što je koèilo njihovu širu primjenu. Meðutim to se mijenja pojavom novog tipa jeftinijih solarnih æelija u tehnologiji tankog filma koje mogu biti 100 puta tanje od silicijskih solarnih æelija uz manje troškove proizvodnje. Nove tanke solarne æelije moguæe je „otisnuti“ na savitljivu podlogu èime postaju pogodne za montiranje ne samo na krovove veæ i na zidne obloge zgrada.

Druga nova tehnologija na listi je predviðanje vlastitog zdravstvenog stanja. U sljedeæih pet godina lijeènici æe biti u moguænosti izraditi genetsku kartu iz koje æe se na temelju informacija o neèijoj DNK vidjeti koji su zdravstveni rizici koji oèekuju tu osobu te što može poduzeti kako bi ih izbjegli. Postupak bi trebao koštati manje od 200 dolara. Lijeènici æe na temelju tih informacija moæi preporuèiti koje promjene u naèinu života i tretmanima treba poduzeti kako bi se izbjegli zdravstveni rizici. Farmaceutske æe tvrtke biti u moguænosti proizvesti nove uèinkovitije lijekove razvijene ciljano za svakog pojedinog pacijenta. Mapiranje gena znaèajno æe promijeniti zdravstvenu zaštitu u sljedeæih pet godina i omoguæiti nam da kvalitetnije vodimo brigu o sebi.

Novi naèin glasovne navigacije Internetom je na treæem mjestu, a nije jasno da li se to odnosi i na novi naèin interakcije s raèunalima uopæe, ili samo internetsko suèelje. U svakom sluèaju, nova tehnologija promijenit æe naèin na koji ljudi kreiraju, izraðuju i koriste web-stranice s informacijama i online-trgovinama – koristeæi govor umjesto teksta. Na mjestima kao što je Indija gdje je izgovorena rijeè u obrazovnom sustavu, javnoj upravi i kulturi daleko raširenija od pisane, „razgovor“ s webom prestiže sve ostale oblike suèelja, a mobilni telefoni daleko su prihvaæeniji od raèunala. Korištenjem glasovnih web-stranica ljudi koji nemaju pristup raèunalima i Internetu ili oni koji nisu u moguænosti èitati i pisati moæi æe koristiti blagodati i pogodnosti koje nudi web. Korištenjem glasa web æe svima postati dostupniji i jednostavniji za korištenje.

Èetvrto mjesto zauzimaju "digitalni pomoænici za obavljanje kupnje". Evo što IBM o tome kaže: " Kombinacija novih tehnologija i sljedeæa generacija mobilnih ureðaja stvorit æe novo iskustvo kupovanja. Kabine æe uskoro biti opremljene digitalnim prodajnim pomoænicima – ekranima osjetljivim na dodir i kioscima s glasovnom komunikacijom koji æe vam omoguæiti da birate odjevne predmete i pripadajuæe dodatke ili da zamijenite ono što ste odabrali. Kad napravite konaèan odabir ureðaj æe obavijestiti prodavaèa koji æe sakupiti odabrane artikle i donijeti ih izravno vama."

OK, stavljamo u mapu "Za Simonu" i idemo dalje na petu toèku…

A ova kaže da æe zaboravljanje postati "daleka uspomena". Naime, "… Pojedinosti iz svakodnevnog života (æe se) snimati, pohranjivati, analizirati te æe ih u pravo vrijeme i na pravom mjestu prikazivati odgovarajuæi prijenosni i stacionarni inteligentni ureðaji. Da bi to bilo moguæe mikrofoni i videokamere snimat æe razgovore i aktivnosti. Prikupljene informacije automatski æe se pohranjivati i analizirati na raèunalu. Korisnici æe potom dobivati podsjetnike na razgovore u kojima su sudjelovali, a inteligentni telefoni opremljeni tehnologijom za globalno pozicioniranje moæi æe ih podsjeæati da kupe namirnice (…) kad budu prolazili pokraj takve trgovine."

Dakle, stalno æe nas se snimati i to je - dobra vijest?

Vijesti @ Bug On Line
 
Advertisement
Top