Advertisement

FORMAT i RESIZE ( formatiranje, poveæanje-smanjenje ) particije

dalmatino

............
Ovdje upotrijebljeni software je PQ Magic.

SITUACIJA u primjeru:

1. START:
Kupljeno je polovno raèunalo na kojem se nalazi jedan HDD podijeljen na tri particije ( C, D, E ). Trenutna raspodjela HDD-a nam ne odgovara.
NAPOMENA: ove radnje možete odraditi i pomoæu naredbe FDISK kroz DOS, samo što u tom sluèaju morate brisati obje particije D i E a potom kreirati novu D: koja æe biti maximalne velièin.

2. CILJ:
Formatirati C particiju a D i E spojiti u jednu da se dobije jedna veæa.

Potrebno je da se program PM nalazi na BOOT CD/DVD-u ( ako radite samo brisanje odreðene particije ( ne i C:\ ) ili RESIZE tada nije potreban Boot CD, veæ program instalirajte na C:\ i pokrenite ) ali prethodno spasite sve podatke sa dotiènih particija na kojima æete vršiti promjene.

KORAK-1.
Format C particije

Za ovaj korak potrebno je da se PM nalazi na Boot CD/DVD-u i raèunalo treba podiæi sa dotiènog CD/DVD-a.

Nakon bootanja i pokretanja programa, pozicionirajte se na GUI u kojem vidite sve particije.
Kliknite na C: particiju da je selektirate.


Izaberite na tekstualnom izborniku Partition => Format


U novom dijalog prozoru trebate izabrati Partition Type ( FAT32 ili NTFS ) i naziv Particije proizvoljno ( pazite u nazivu ne smije biti razmaka poput sistem C veæ može biti sistem_C )

Ovdje æu dati neke napomene, ali me nemojte držati "zdravo za gotovo" jer se nisam baš koristio starim programima, pa tako "sorry" ako sam pogriješio.

Ako instalirate Windows 98 ( za koji je u ovom primjeru izvršeno formatiranje ) OBAVEZNO izaberite FAT32 a ako instalirate Windows XP možete i jedan i drugi tip. Ako izaberete FAT32 tada æete particiju vidjeti u DOS-u a ako izaberete NTFS tada je neæete vidjeti u klasiènom DOS-u veæ za to morate imat poseban software.
Isto tako ako koristite neke STARE programe koji ne mogu raditi na NTFS-u morate izabrati ovaj tip ( FAT32 )

Ovo je takoðer važno u sluèaju da nemate backup važnih podataka koji se nalaze na C: ako ste formatirali na FAT32 tada æete pomoæu neke Boot diskete ili CD-a moæi spasiti podatke iz DOS-a, a ako ste formatirali kao NTFS tada to isto možete uraditi ali samo sa posebno konfiguriranim Boot CD-om koji na sebi ima software za èitanje NTFS-a.

No, danas je apsurdno formatirati na FAT32 ako æe te koristiti Windows XP, a i veæina programa koji su nekada radili na FAT32 vjerojatno rade i pod NTFS-om ( vjerojatno su reprogramirani

Nakon odabranih postavki kliknite na OK.

Ovim korakom smo samo pripremili formatiranje C particije (isto se primjenjujei i za ostale particije ). U koliko bi htjeli samo ovu radnju tada je još potrebno pritisnuti CTRL+A da potvrdimo promjene na particiji i pratiti upute ( ili General => Apply Changes )

KORAK-2.
Spajanje dvije particije u jednu,i poveæanje D: particije - RESIZE

S obzirom da je naš cilj ovog tutoriala nezavršen idemo na slijedeæi korak.
Dakle kao što sam rekao na HDD-u s enalaze još dvije particije D i E. S obzirom da želimo te dvije particije spojiti u jednu potrebno je:
- obrisati zadnju particiju E:
- poveæati D: ( Resize )

Idemo prvo obrisati E:
Na GUI suèelju za prikaz particija kliknemo na dotiènu E: particiju da je selektiramo. Ponovno klik desnom tipkom miša i sa plutajuæeg izbornika izaberemo naredbu DELETE


Pojavljuje nam se novi dijalog prozor na kojem trebamo potvrditi brisanje E: ( možete izabrati opciju po želji. )
Ovim korakom pripremili smo i DRGU radnju koju æemo kasnije izvršiti.

Sada idemo selektirati particiju D: a potom kliknuti desnom tipkom miša na nju.
Sa plutajuæeg izbornika izaberemo naredbu RESIZE/MOVE


Otvara nam se novi dijalog prozor poput ovoga ispod, na kojem trebamo POKAZIVAÈ MIŠA pozicionirati na kraj D: particije da se isti preoblikuje u "dvosmjernu strelicu".
Kliknemo LTM i zadržimo tipku miša a potom pokazivaè miša pomjerimo u desnu stranu do kraja ( tzv. RAZVUÈEMO particiju).


U slijedeæem dijalog prozoru možemo vidjeti rezultat prethodne radnje.

Nakon klika na gumb OK imamo ovakvu situaciju.

KORAK-3.
Konaèna potvrda pripremljenih radnji ) operacija )

Do sada uraðene radnje su slijedeæe:
1. Formatiranje particije C:
2. Brisanje zadnje particije E:
3. Resize, poveæanje particije D:

Idemo to sve potvrditi i izvršiti promjene.
Kliknite na General => Apply Changes ili jednostavno pritisnite kombinaciju tipki CTRL+A


Na slijedeæem dijalog prozoru možete potvrditi promjene klikom na gumb OK ili pogledati detalje promjena koje æe se izvršiti.
Idemo kliknuti na Details gumb.

Na slijedeæem dijalog prozoru možemo uoèiti detalje promjena koje æe se izvršiti na kraju ove namjere.
Kliknite na gumb APPLY za izvršenje.

Nakon toga imate novi dijalog prozor na kojem trebate kliknuti na gumb OK i saèekati da se pripremne radnje izvrše.

I na kraju restartajte raèunalo, pripremite instalacijski Boot CD disk za instalaciju Windows OS-a ( ili možda Linuxa
 
Advertisement
Top