Apple u automobile dodaje dugme za aktivaciju Sirija

rirobi

****
Apple je najavio da æe dodati novo dugme u vaš automobil - Eyes Free. Služit æe za aktivaciju virtualnog digitalnog pomoænika Siri na vašem iPhoneu ili iPadu.
Dugme je nazvano Eyes Free. U osnovi, rijeè je o prekidaèu ugraðenom u volan koji služi za aktivaciju virualnog digitalnog pomoænika Siri na vašem iPhoneu ili iPadu koji imate sa sobom u automobilu. Da, dobro ste proèitali - iPadu, jer su na konferenciji Appleovci najavili da Siri takoðer dolazi i na novi iPad.

Eyes Free æe vjerojatno biti spojen preko Bluetooth veze i omoguæit æe vam da u vožnji prièate sa Sirijem te æete na taj naèin moæi pristupiti mnoštvu informacija i to bez korištenja oèiju (zbog toga je i odabran naziv "eyes free") i ruku (osim za poèetnu aktivaciju Sirija).

Buduæi da je rijeè o Appleu, nema nikakve sumnje da æe proizvoðaèi automobila stajati u redu kako bi dodali Siri aktivaciju u svoja vozila. Apple je izvjestio da su se za uvoðenje Eyes Free dugmeta u narednih 12 mjeseci dosada prijavili BMW, General Motors, Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar, Audi, Toyota, Chrysler i Honda.
Na popisu upadljivo nedostaje Ford èiji se Sync infotainment sustav bazira na Microsoftovoj tehnologiji.
 
Top