Download MySQL-to-DB2 MySQL-to-DB2 1.5
MySQL-to-DB2 is a program to migrate MySQL databases to IBM DB2 server.